นายสิทธา แก้ววิจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม

นายเทพ ฮาดวิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรวดี วงศ์ชาลี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวคมดาว สังข์ขาว

ครูชำนาญการ

นางสาวนิธิตา สังข์ขาว

ครูชำนาญการ

นายณัฐพงษ์ สีหนาจ

ครู

นางสาวเจนจิรา สายสิงห์

ครู

นายกรวุฒิ วงศ์ผ่อง

ครูผู้ช่วย

นายอนุวัฒ์ บุญตา

ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลพร คชลัย

พนักงานราชการ